1 - INLEIDING

Sportvereniging Dunas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring; Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Sportvereniging Dunas, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78415320, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de secretaris van onze vereniging op e-mail adres secretaris@dunas-korfbal.nl.

2 - GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  • lid wordt van onze vereniging.
  • een minderjarige aanmeldt als lid van onze vereniging.
  • zich via onze website aanmeldt voor ontvangst van onze nieuwsbrief.
  • zich via het contactformulier contact met ons opneemt.
  • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.
 2. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  • Relatiecode
  • Lidsoort
  • Volledige naam, Achternaam, Tussenvoegsel(s), Voorletter(s), Roepnaam
  • Geslacht, Geboortedatum, Leeftijd, Geboorteplaats, Geboorteland,
  • Nationaliteit, 2e Nationaliteit
  • Foto, Datum pasfoto
  • Privacyniveau
  • Volledig adres, Straatnaam, Huisnummer, Toevoeging, Postcode, Plaats, Land
  • Vast Telefoonnr, Mobiel, 2e Mobiel
  • E-mail, 2e E-mail
  • Contact via ouder(s)/verzorger(s)
  • Telefoon ouder/verzorger 1, E-mail ouder/verzorger 1
  • Telefoon ouder/verzorger 2, E-mail ouder/verzorger 2
  • Bankrekeningnummer (IBAN), BIC, Machtiging incasso
  • Registratiedatum, Afmelddatum, Lid sinds, Aantal jaar lid
  • Leeftijdscategorie
  • Lokale teams, Verenigingssporten, Bondssporten, Bondssporten (elders)
  • Datum VOG (indien van toepassing)
  • Aanmelding voor Nieuwsbrief via E-mail
  • Akkoord gebruik Fotomateriaal op Website, Social Media
 3. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
  • het lidmaatschap te effectueren;
  • nieuwsbrieven te verzenden;
  • contact met u op te nemen of te onderhouden;
  • de dienstverlening te verbeteren;
  • de website te optimaliseren;

3 - INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 2. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 3. U kunt contact opnemen met de secretaris van onze vereniging per e-mail op secretaris(5)dunas-korfbal.nl voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
  5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SV Dunas.
  6. bezwaar tegen doorgifte van gegevens aan anderen dan voor de sport noodzakelijk (zie artikel 5.2).
 4. U heeft altijd het recht de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

4 - BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 2. Functionarissen van de vereniging of daaraan gelieerde verenigingen, die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, waarin zij verklaren deze gegevens alleen te gebruiken voor het uitoefenen van de aan hen opgedragen werkzaamheden.
 3. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Er zijn contactgegevens toegewezen aan specifieke vrijwilligersrollen in Sportlink. Deze verenigingsrollen zorgen ervoor dat het KNKV informatie gericht kan delen met de contactpersoon, in plaats van dat gevoelige informatie eerst doorgestuurd moet worden naar het desbetreffende persoon.
   Bijvoorbeeld: informatie over het wedstrijdsecretariaat wordt enkel gestuurd naar de toegewezen contactpersoon voor het wedstrijdsecretariaat en de secretaris van de vereniging.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

5-DERDEN

 1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
  • Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, indien zij deze nodig hebben voor het organiseren van competities en/of het verkrijgen van subsidies;
  • Sportlink B.V., de verwerker van onze ledenadministratie en beheerder van de mobiele apps waarvan onze vereniging gebruik maakt;
 2. Alleen na een besluit van de algemene ledenvergadering kunnen gegevens ook doorgegeven worden aan onze sponsoren, met uitzondering van die gegevens van leden die hiertegen bezwaar hebben gemaakt (zie art.2 lid 3 van het Huishoudelijk reglement).
  Voor het bezwaar maken tegen doorgifte kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging per e-mail op secretaris@dunas-korfbal.nl (zie onder artikel 2).
 3. De in artikel 5.1 genoemde organisaties hebben in hun voorwaarden beschreven op welke wijze zij de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk op de privacy, zodat hiervoor geen aparte verwerkers-overeenkomsten zijn opgemaakt.
 4. Wij kunnen geselecteerde foto's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder artikel 2).
 5. Op onze besloten facebook groep, waar alleen onze leden toegang toe krijgen na goedkeuring, kunnen foto's gedeeld worden door iedereen die lid is van de besloten groep.

6 - BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

7 - WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen

8 - VRAGEN

Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39